Nr 1 – 2010 (60)

Kultuuriteooria tippkeskuse erinumber

„Kultuuriteadus usust ja usuteadus kultuurist” – pühendatud Uku Masingu ja Arthur Võõbuse 100. sünniaastapäevale

Abstracts

Riho Altnurme
Saateks

Lea Altnurme
Religiooni uurimise probleemidest sotsiaalkonstruktsionistlikus perspektiivis

Anne Kull, Raul Tiganik
Religioon ja sotsiaalne kontroll tänapäeva kultuuriruumis

Aivar Jürgenson
Maine ja taevane kodumaa. Võrdlevaid jooni oma paiga kultuuriloost

Marju Lepajõe  
Kristliku askeesi ja munkluse uuringutest Tartu ülikoolis enne Arthur Võõbust ja tema kaasajal

Thomas-Andreas Põder
Uku Masing, religioonid ja kristlik teoloogia. Religioonide teoloogia – kultuuride dialoog

Marju Kõivupuu       
Surmakultuuri suundumustest tänapäeval

Aimar Ventsel   
Religioon kui etnilise identiteedi sümbol sahha (jakuudi) muusikas