ATSi põhikiri

Muudetud Seltsi üldkoosoleku otsusega 11. mail 2021

MITTETULUNDUSÜHINGU AKADEEMILINE TEOLOOGIA SELTS
PÕHIKIRI

I. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Akadeemiline Teoloogia Selts.
1.2. Mittetulundusühingu Akadeemiline Teoloogia Selts (edaspidi nimetatud Selts) asukoht on Tartu, Eesti Vabariik; Selts on eraõiguslik juriidiline isik.
1.3. Selts on isikute vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mille tegevuse eesmärgiks on Tartu Ülikooli usuteaduskonnas kõrgema evangeelse teoloogilise hariduse toetamine, evangeelse teoloogiateaduse arendamise ning teaduskonna üliõpilaste kultuuritegevuse edendamine.
1.4. Eesmärkide saavutamiseks Selts:
1.4.1. korraldab täiendõpet, seminare, kursusi, konverentse;
1.4.2. asutab stipendiume;
1.4.3. korraldab kirjastustegevust;
1.4.4. teeb muid toiminguid, mis on suunatud põhikirjaliste eesmärkide saavutmiseks.

II. Seltsi liikmed

2.1. Seltsi liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab seaduse ja põhikirja nõuetele.
2.2. Seltsi liikmeks võivad astuda füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad kaasa aidata Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele.
2.3. Liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus liikmeks astuda soovija kirjaliku avalduse alusel.
2.4. Liikmetel on õigus:
2.4.1. osaleda üldkoosolekul ja seal hääletada;
2.4.2. olla valitud Seltsi juht- ja kontrollorganitesse;
2.4.3. võtta osa Seltsi poolt korraldatud üritustest ning muul viisil osaleda Seltsi tegevuses;
2.4.4. astuda kirjaliku avalduse alusel Seltsist välja.
2.5. Liikmed on kohustatud:
2.5.1. järgima põhikirja sätteid;
2.5.2. tasuma kehtestatud korras liikmemaksu;
2.5.3 järgima Seltsi organite otsuseid.
2.6 Liikme võib Seltsist välja arvata juhul, kui:
2.6.1. isik ei vasta põhikirjas sätestatule;
2 6.2. isik ei ole tasunud kahe (2) kalendriaasta jooksul liikmemaksu;
2.6.3. isik rikub põhikirjas sätestatut;
2.6.4. isik kahjustab olulisel määral Seltsi.
2.7. Liikme võib Seltsist välja arvata juhatuse otsusega. Seltsist välja arvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest kirjalikult viivitamatult teatada.
2.8. Liige võib nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.

III. Seltsi struktuur ja juhtimine

3.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek.
3.2. Üldkoosoleku pädevuses on:
3.2.1. põhikirja muutmine;
3.2.2. juhatuse liikmete arvu määramine, juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende volituste tähtaja määramine;
3.2.3. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Seltsi esindaja määramine;
3.2.4. sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamine;
3.2.5. Seltsi eesmärgi muutmine;
3.2.6. Seltsi tegevuse lõpetamise otsustamine;
3.2.7. järelevalve teostamine teiste Seltsi organite üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli;
3.2.8. muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
3.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest. Kui juhatus sellisel juhul üldkoosolekut kokku ei kutsu, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
3.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest ja seal arutatavatest küsimustest teatab juhatus liikmetele kirjalikult ette vähemalt seitse (7) päeva.
3.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt üks kolmandik liikmetest või nende esindajatest.
3.6. Juhul kui üldkoosolekul osaleb vähem kui kolmandik liikmetest, kutsub juhatus kokku uue üldkoosoleku. Üldkoosoleku kokkukutsumisest ja seal arutatavatest küsimustest teatab juhatus liikmetele kirjalikult ette vähemalt seitse (7) päeva. Sellisel juhul on üldkoosolek otsustusvõimeline olenemata seal esindatud häälte arvust.
3.7. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud.
3.8. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine liige. Liige võib esindada mitut liiget. Igal liikmel on üks (1) hääl.
3.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest, v.a. p-des 3.11. ja 3.12. sätestatud juhtudel.
3.10. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enim hääli. Häälte võrdse jagunemise korral heidetakse liisku.
3.11. Põhikirja muutmise otsus ja Seltsi tegevuse lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
3.12. Seltsi eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.
3.13. Seltsi juhib ja esindab juhatus. Juhatuses on kolm (3) kuni viis (5) liiget.
3.14. Seltsi juhatus:
3.14.1. korraldab Seltsi raamatupidamist;
3.14.2. esitab üldkoosolekule aruande Seltsi tegevusest;
3.14.3. esindab Seltsi kõigis õigustoimingutes;
3.14.4. valmistab ette ja viib läbi üldkoosoleku;
3.14.5. peab liikmete arvestust;
3.14.6. arvab liikme põhikirjas sätestatud tingimustel ja korras Seltsist välja;
3.14.7. võtab tööle palgalisi töötajaid;
3.14.8. täidab muid seaduse ja põhikirjaga juhatuse pädevusse antud ülesandeid.
3.15. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
3.16. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Seltsi kõigis õigustoimingutes.

IV. Seltsi ühinemine, jagunemine ja lõpetamine

3.17. Seltsi ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras. 3.18. Seltsi lõpetamisel jaotatakse Seltsi vara põhikirjas sätestatud eesmärkide saavutamiseks üldkoosoleku poolt määratud õigustatud isikute vahel.