Autorid ja tekstid

Autor Number Artikkel
Lea Altnurme 1/2001 Eesti koolinoorte püha mõistest
1/2003 Akadeemilise Teoloogia Seltsi viies üldkoosolek
1/2010 Religiooni uurimise probleemidest sotsiaalkonstruktsionistlikus perspektiivis
Riho Altnurme 1/2000 “Usuteaduslik Ajakiri” 1926 – 1940
2/2001 Kirikulugu ajaloolise teoloogia distsipliinina. Venia legendi
1/2002 Uudiseid Eesti kirikuloost
1/2007 Konverents „Theology’s Contribution to Europe” Tartu Ülikoolis 27.–29.09.2007
1/2010 Kultuuriteooria tippkeskuse erinumber „Kultuuriteadus usust ja usuteadus kultuurist” – pühendatud Uku Masingu ja Arthur Võõbuse 100. Sünniaastapäevale. Saateks
1/2013 Religion and resistance: introduction (koos Irina Paertiga)
Amar Annus 1/2003 Apodiktilise seadusesõna algupärast
Heinrich Assel 1/2012 Pikk tee Läände. Poliitiline teoloogia saksa luterluses aastatel 1945-1968. Saksa keelest tõlkinud Tiit Pädam
Jenny Berglund 1/2016 On the Borders: Religious Education in Northern Europe
Dimitri Bratkin 1/2019 Scholarship and ideological Compliance – The Case of Robert Wipper (koos Dmitriy Weberiga)
Anne Burghardt 1/2011 Suure õhtuteenistuse sissekäigu allegoorilis-sümbolistlik tõlgendus vene õigeusu traditsioonis
Tema Pühadus XIV dalai-laama 2/2001 Inimelu eesmärk on olla õnnelik, olla elus edukas. Inglise keelest tõlkinud Kai Vassiljeva
Sören Dalevi 1/2016 RE Didactics in Sweden – Defined by The National Curriculum? Discussing Didactics of RE in a Swedish Context (koos Kristian Niemiga)
Christopher Degelmann 1/2018 Depositio barbae – Das kaiserzeitliche Bartfest als Initiationsritus
Liina Eek 2/2016 Imede mõistmisest eestikeelsete õigeusklike seas
1/2017 Eestikeelsete õigeusu vaimulike haridus  ja suhtumine selle vajalikkusesse (koos Toomas Schvakiga)
Vallo Ehasalu 1/2002 „Evangeeliumi saladus“ Rooma kirja lõpudoksoloogias (Rm 16:25-27)
1/2003 Jaan Lahe, „Gnoosis ja algkristlus“. Raamatuarvustus
1/2009 Uus Testament kui pühakiri apostlike isade kirjades
Kristel Engman 1/2011 Märterlus kui religioosne ja poliitiline mõjutusvahend (islami ja kristluse näitel)
Peeter Espak 2/2009 Sumeri kuningate nimekirja dateerimisest
2/2010 Üks Uku Masingu varajane teooria numinoossest
1/2018 One possible Interpretation of the Structure of the Early Sumerian Pantheon
2/2019 Loomade loomisest ja olemusest sumeri ja Piibli mütoloogias
Eike Faber 1/2019 Foreword (koos Jaan Lahe, Daniel Mielke ja Matthias Sandbergiga)
Gunnar E. Finnbogason 1/2016 Young People’s Views on Religions in a Multicultural Society (koos Gunnar J. Gunnarssoni, Hanna Ragnarsdóttiri ja Halla Jónsdóttiriga)
Leni Franken 1/2016 In Favor of a Shift, Against Elimination: The Future of RE in Catholic Schools in XXI Century Belgium
Martin Greschat 1/2003 Kirikud külmas sõjas: aasta 1956. Saksa keelest tõlkinud Siret Rutiku
Christian Grethlein 1/2004 Meediaühiskond kui väljakutse praktilisele teoloogiale
Andres Gross 1/2002 Uku Masingu üliõpilastööd
Gunnar J. Gunnarsson 1/2016 Shifting Borders in Religious Education (koos Olga Schihalejevi, Karin Sporre, Geir Skeie ja Antti Räsäneniga)
1/2016 Young People’s Views on Religions in a Multicultural Society (koos Hanna Ragnarsdóttiri, Gunnar E. Finnbogasoni ja Halla Jónsdóttiriga)
Siim Haltsonen 2/2013 Maarja evangeelium (koos Jaan Lahega)
David Hernández de la Fuente 1/2019 Neuplatonische Mystik und Magie als Modernisierung des traditionellen Paganismus im Imperium Romanum
Arne Hiob 1/2007 Jeesuse Kristuse sündimine neitsi Maarjast
1/2009 Mida teadis Paulus Jeesusest?
Pavel Hošek 3/2019 Postkristliku kultuurimiljöö tekkeloo kontuurjooni Tšehhi ja Eesti näitel (koos Atko Remmeli ja Ain Riistaniga)
Silja Härm 1/2012 Piiblialane õppekirjandus usundiõpetuses: mudel analüüsimiseks
2/2018 Eesti gümnaasiumiastme usundiõpetuse eesmärgid õpetajate pilgu läbi
2/2019 Isetehtud või riiklik ainekava? Probleemid ja lahendused gümnaasiumi usundiõpetuse õppesisu valikutes (koos Olga Schihalejeviga)
Dzintra Iliško 1/2016 Shifting Borders of Religious Education towards Greater Frames of Solidarity
Voldemar Ilja 2/2001 Herrnhuutlase Michael Peterseni reisipäevikust: Herrnhaagist Eestimaale ja tagasi, 1742-44
Maire Ivanova 2/2009 Hingehoid Eesti vaimulike pilgu läbi (koos Tõnu Lehtsaarega)
Mart Jaanson 1/2002 „Kelle laule me laulame? Hümnoloogiline kogumik Kiriku Laulu- ja Palveraamatu 10. aastapäeva tähistamiseks.“ Raamatuarvustus
Jonas Jakobson 2/2013 Refleksioon kui vahend ja lahendus Jeesus Siiraki Tarkuseraamatus
Andreas Johandi 2/2016 Marduki ja Jahve soosik: Pärsia kuningas Kyros II  ja tema taevased patroonid Vana Testamendi tekstides ja Kyrose silindril
Halla Jónsdóttir 1/2016 Young People’s Views on Religions in a Multicultural Society (koos Gunnar J. Gunnarssoni, Hanna Ragnarsdóttiri ja Gunnar E. Finnbogasoniga)
Aivar Jürgenson 1/2010 Maine ja taevane kodumaa. Võrdlevaid jooni oma paiga kultuuriloost
Ermo Jürma 1/2004 Kättemaks psalmides
Helle Kaasik 2/2019 Ayahuasca rituaalne kasutamine Eestis
Jan van de Kamp 1/2013 Religious dissidence both resisted and protected by power: the case of the German Reformed Pietist minister Theodor Undereyck (1635–1693)
Roland Karo 1/2007 Jumal ja elektrokeemia: sissejuhatus neuroteoloogiasse
1/2014 Ekstaas ja epilepsia. Seksist spirituaalsuseni – patoloogia pingeväljas
Kalle Kasemaa 1/2000 Judaismi ja selle kirjandusega tegelemisest Eestis
2/2001 Naisevõtust Vanas Testamendis
1/2003 M. H. Luzatto „Õigete Teerada“
Aliis Kiiker 1/2014 Traditsiooni konstrueerimine – tuhastusmatus Eestis (koos Marju Kõivupuuga)
Jaan Kiivit 1/2000 “Usuteadusliku Ajakirja” saatesõna
Liina Kilemit 3/2019 “Sain Jumala lapseks …“ Usulise pöördumise diskursus kogudusega liitunute kogemusjutustustes
Alar Kilp 1/2004 Kiriku mõjust religiooni politiseerumisele
Anuleena Kimanen 1/2016 Developing Pupils’ Skills in Inter-Worldview Dialogue
Heikki Kotila 1/2007 Liturgiateoloogia ja liturgiauuendus. Soome keelest tõlkinud Vallo Ehasalu
Fedor Kozyrev 1/2016 Turning Toward Subjectivity in Religious and Values Education Research
Caroline Kreutzer 1/2019 Ὁ γέρων als Quelle des Wissens: Fruhchristliche Monche als religiose Autoritaten
Anne Kull 2/2001 Kollokvium „The Human Being at the Intersection of Science, Religion, and Medicine“
1/2004 Inglitest ja institutsioonidest. Venia legendi
1/2010 Religioon ja sotsiaalne kontroll tänapäeva kultuuriruumis (koos Raul Tiganikuga)
Tarmo Kulmar 1/2000 Religiooniteadused ja usundilugu teadusliku uurimisvaldkonnana Eestis
1/2001 Toomas Põld „Kullamaa katekismuse lugu: eestikeelse katekismuse kujunemisest 1532-1632.“ Raamatuarvustus
2/2001 Elada ligimese suhtes kaasatundvalt
1/2002 Tzvetan Todorov „Ameerika vallutamine: Teise probleem.“ Raamaturavustus
1/2002 TÜ usuteaduskonna juubelikonverents
1/2003 Teoloogide, orientalistide ja folkloristide ühiskonverents TÜ usuteaduskonnas
1/2006 Teoloogide ja orientalistide ühissümpoosion TÜ usuteaduskonnas
1/2008 Inimkeha religioossest kohtlemisest muistse Peruu Paracase ja Nazca kultuurides
1/2008 Diplom üliõpilastööde konkursilt
2/2016 Üleloomulikust väest inkade religioonis: huaca või callpa?
Ingmar Kurg 1/2001 Apostel Paulus kui misjoniteoloog
1/2004 Oikumeenilise liikumise kajastamine Eesti kirikuelus 1910-1940
1/2008 Evangelisatsioon kui kommunikatsioon: religioonisotsioloogiline vaatlus krusaadi Pro Christ näitel
1/2017 Entweltlichung – paavst Benedictus XVI hingetõmbepaus
2/2018 Communio-eklesioloogia – katoliiklaste ihalus osaduse järele
Külli Kuusk 1/2005 Kust tuleb meile õnnistus?
Marju Kõivupuu 1/2010 Surmakultuuri suundumustest tänapäeval
1/2014 Traditsiooni konstrueerimine – tuhastusmatus Eestis (koos Aliis Kiikeriga)
3/2019 Maarja ja Maarjamaa – ambivalentne diskursus Eesti kultuuriruumis
Triin Käpp 2/2018 Kristlike koolide roll liberaalses ühiskonnas Eesti näitel
Henn Käärik 2/2009 500 aastat Johan Calvini sünnist
2/2010 Johan Calvin ja syllogismus practicus
Maris Laanpere 1/2008 Visionääride võim ehk mõningaid aspekte naismüstika teemal XIII–XIV sajandi kontekstis
Alar Laats 1/2000 “Usuteadusliku Ajakirja” lugejaile ja tegijaile
1/2000 Descendit ad inferna
Jaan Lahe 1/2006 Kybele ja Attise kultus
1/2006 Erapoolik erapooletu kirikulugu. Raamatuarvustus
1/2007 Gnoosis Uues Testamendis kui probleem Uue Testamendi teaduse ajaloos
1/2008 Eesti kristliku mõtteloo algus. Raamatuarvustus
1/2009 Kas gnoosis on olemas? Diskussioon gnoosise mõiste ja olemuse üle XX sajandi lõpu ja XXI sajandi alguse gnoosise-uurimises
2/2009 Kui gnostiline on Tooma evangeelium?
1/2011 Homoseksuaalsus Piiblis (koos Urmas Nõmmikuga)
1/2011 Idamaised usundid Rooma riigis kui probleem religiooniteaduse ajaloos
1/2012 Rudolf Bultmann religiooniloolasena
2/2013 Maarja evangeelium (koos Siim Haltsoneniga)
1/2014 Hellenistliku valitsejakultuse seosed Muinas-Egiptuse kuningakultuse ja kuningaideoloogiaga
1/2014 Grandi ETF8665 religiooniajaloole pühendatud konverents EELK Usuteaduse Instituudis (koos Ergo Naabi, Urmas Nõmmiku ja Randar Tasmuthiga)
2/2014 Hat der römische Mithras-Kult etwas mit dem Iran zu tun? Überlegungen zu Beziehungen zwischen dem römischen Mithras-Kult und der iranischen religiösen Überlieferung
1/2015 Mithra ja Mithras: küsimus Iraani ja Väike-Aasia Mithra kultuse ning Rooma Mithrase kultuse omavahelistest seostest ja Rooma Mithrase kultuse päritolust
2/2016 Jumal Mihr(yazd) manihheismis  ja tema seosed jumal Mithraga Iraani usundis
2/2016 Sündmus Mithras ja nn idamaised kultused – ülevaade 2016. aasta suvel toimunud rahvusvahelisest teaduskonverentsist Itaalias
1/2018 „Vom Punjab über das Zweistromland und den Jordan bis an den Tiber – Zu ausgesuchten altertumswissenschaftlichen Fragestellungen“ – „Vom Punjab über das Zweistromland und den Jordan bis an den Tiber – Zu ausgesuchten altertumswissenschaftlichen Fragestellungen“ – Vorwort (koos Daniel Mielkega)
1/2018 Roman Mithras, Mithra of Commagene, and Miiro in the Kushan Empire – A Study in Comparative Iconography
1/2019 Foreword (koos Daniel Mielke, Matthias Sandbergi ja Eike Faberiga)
Katrin Landefeld 1/2019 Form, Inhalt und Funktionen der Gebete in Epiktets ‚Diatriben‘
Regina Laukaitytė 1/2013 The attitude of believers to the confessional policy of the Soviet regime in Lithuania in 1944–1953
Tõnu Lehtsaar 1/2003 Religiooni osa poliitilise repressiooni järgse traumaga toimetulekul (koos Heino Noorega)
2/2009 Usulisest fundamentalismist religioonipsühholoogi pilguga
2/2009 Hingehoid Eesti vaimulike pilgu läbi (koos Maire Ivanovaga)
1/2015 Suundumusi nüüdisaegses hingehoius (koos Kaido Soomi ja Olga Schihalejeviga)
Ege Lepa 2/2016 Eesti islamikogukonna dünaamika: senine arengulugu ja praegune olukord
Marju Lepajõe 1/2005 Theos Plotinosel
1/2010 Kristliku askeesi ja munkluse uuringutest Tartu ülikoolis enne Arthur Võõbust ja tema kaasajal
Harry Liivrand 2/2018 Reformatsioon ilma Eestita ehk ühe Saksa näituse kriitika. Arvustus
Reformatsioonikultuurist muusika- ja teatriakadeemias (koos Kristel Pappeliga)
2/2019 Näitus Tallinna toomkooli raamatukogust
Tarmo Lilleoja 1/2005 Tõlkepõhisest terminikorraldusest
Erki Lind 2/2010 Hindu fundamentalism: natsionalism ja religioon Indias
2/2013 Keha religioonis: inimkeha transformatsioon kui religioosne eesmärk
Niclas Lindström 1/2016 Which Values are Reproduced within the Swedish Educational System? (koos Lars Samuelssoniga)
Martin Luther 1/2000 Väitlus indulgentside väe selgitamiseks (95 teesi). Tõlkinud Urmas Petti
Madis Maasing 1/2014 Miks ebaõnnestus Riia peapiiskopi Wilhelmi 1540. aastatel ettevõetud reformatsioonikatse?
Hugh McLeod 1/2013 Four strategies for resisting secularisation
Daniel Mielke 1/2018 „Vom Punjab über das Zweistromland und den Jordan bis an den Tiber – Zu ausgesuchten altertumswissenschaftlichen Fragestellungen“ – „Vom Punjab über das Zweistromland und den Jordan bis an den Tiber – Zu ausgesuchten altertumswissenschaftlichen Fragestellungen“ – Vorwort (koos Jaan Lahega)
1/2019 Foreword (koos Jaan Lahe, Matthias Sandbergi ja Eike Faberiga)
Nancey Murphy 1/2008 Miks teadus vajab teoloogiat? Inglise keelest tõlkinud Ain Riistan
Ergo Naab 1/2014 Grandi ETF8665 religiooniajaloole pühendatud konverents EELK Usuteaduse Instituudis (koos Jaan Lahe, Urmas Nõmmiku ja Randar Tasmuthiga)
2/2014 Apostle Paul and his Message through the Lense of Post-Colonial Analysis
1/2015 Algkristlik ülendamispärimus kui ajaloojutustus ja võimu metafoor
2/2016 Ühe ülendamisaklamatsiooni vorm ja sisu apostel Pauluse koolkonna kõrgkristoloogias: perikoobi Ef 1:20–23 eksegeetiline ja religioonilooline analüüs
1/2019 The Exaltation of Christ: the Elevation – Acclamation in Deutero-Pauline High Christology
Kristian Niemi 1/2016 RE Didactics in Sweden – Defined by The National Curriculum? Discussing Didactics of RE in a Swedish Context (koos Sören Daleviga)
Andrus Norak 1/2002 Usu sõnakusest ja sõnatusest
Heino Noor 1/2003 Religiooni osa poliitilise repressiooni järgse traumaga toimetulekul (koos Tõnu Lehtsaarega)
Urmas Nõmmik 1/2001 Õiglusredaktsioonidest Psalmiraamatus: sissejuhatuseks ühele Christoph Levini hüpoteesile
1/2006 Iiobi kolme sõbra kõned – kas rahvusvaheline dialoog?
1/2008 Pentateuhi ajaloolis-kriitilise uurimise seisust
1/2009 Lazar Gulkowitschi mõistelooline meetod (Begriffsgeschichte)
1/2009 Mõiste צדיק/δίκαιος arengust. Katse rakendada Lazar Gulkowitschi mõisteloolist meetodit algkristluse uurimisel
1/2011 Homoseksuaalsus Piiblis (koos Jaan Lahega)
1/2014 Grandi ETF8665 religiooniajaloole pühendatud konverents EELK Usuteaduse Instituudis (koos Jaan Lahe, Ergo Naabi ja Randar Tasmuthiga)
2/2014 Discussion on a Ruler’s Fundamental Corruptness in the Wisdom Literature, Using Job 29-31 as an Example
2/2019 Manasse palve kui pöördumise (metanoia) idee esindustekst
Liina Ootsing-Lüecke 2/2009 Saatuste tahvel ja taevakirjad
Peeter Paenurm 1/2005 EELK liturgilise komisjoni tegevus 1991-2005
Irina Paert 1/2013 Religion and resistance: introduction (koos Riho Altnurmega)
Ene Paldre 2/2003 Lauluvaliku kujunemine Eesti vabakiriklikes kogudustes
Kristel Pappel 2/2018 Reformatsioonikultuurist muusika- ja teatriakadeemias (koos Harry Liivrannaga)
Toomas Paul 1/2001 Sanctorum communionem
2/2001 Stahlist Salumäeni
2/2003 Mõnede kirikulaulude autorsusest
1/2005 Vabadus kreeka ja eesti keeles
Indrek Peedu 1/2015 Kognitiivsete ja käitumisökoloogiliste religiooniteaduste kujunemisest ning praegusest uurimisseisust
1/2015 Religioonifilosoofia, seejuures teoloogilise distsipliinina
2/2016 Mille ajalugu on religiooniuuringute ajalugu? – Metodoloogilisi täheldusi
1/2017 Metodoloogia keerukusest ehk millest me räägime,  kui me räägime religiooniuuringute metodoloogiast
Maria Petrova 1/2013 Underground Hindu and Buddhist-inspired religious movements in Soviet Russia
Urmas Petti 1/2000 Martin Lutheri 95 teesi: reformatsiooni või reformatoorse teoloogia algus
1/2001 Siret Rutiku „Über das Verhältnis des Dichterischen zum Religiösen am Beispiel der Lyrik Jochen Kleppers.“ Retsensioon
2/2001 Kirikulugu teoloogilise distsipliinina. Venia legendi
2/2013 Rhetor, Poeta et Theologus: jutlustamisest Lutheri ja tema invocavit’i-jutluste näitel
Toivo Pilli 2/2010 Hillar Palias – ohvitseri auastmes pastor
2/2013 Adam Podin ja pan-evangeelne vaimulaad
2/2019 „Omas koguduses truuiks jääda“: Tartu Saalemi koguduse ajaloost, 1919–1949
Andres Põder 3/2019 Saateks
Thomas-Andreas Põder 1/2008 Teaduskonverents ühest epohhist Eesti teoloogia ajaloos: „Elmar Salumaa 100” Tartu Ülikoolis ja EELK Usuteaduse Instituudis 09.–10.05.2008
1/2010 Uku Masing, religioonid ja kristlik teoloogia. Religioonide teoloogia – kultuuride dialoog
2/2010 Euharistia ja jumalateenistus. Jumalateenistuse teoloogia põhijooned luterlikus perspektiivis
1/2015 Teoloogilise keele poeetilisus – mida see tähendab?
2/2018 „Konfliktist osaduseni“ ja oikumeeniline liikumine luterlikust vaatepunktist
Toomas Põld 1/2003 Simon Wanradti katekismus
Anu Põldsam 1/2018 Prayer for Rain by Elijah and by Honi the Circle-Maker. Two Ends of the same Concept in the Light of Lazar Gulkowitsch’ Ideas
Tiit Pädam 2/2009 Mässav ingel. Uitmõtteid usk(u)matult uskliku Toomaga. Raamatuarvustus
Hanna Ragnarsdóttir 1/2016 Young People’s Views on Religions in a Multicultural Society (koos Gunnar J. Gunnarssoni, Gunnar E. Finnbogasoni ja Halla Jónsdóttiriga)
Kaarina Rein 2/2010 Teoloogiatudengite meditsiiniteemalised oratsioonid Tartu Academia Gustaviana’s
Atko Remmel 2/2013 Marksistlikust ateismist massilise ebausuni. Mõningaid tähelepanekuid rahvapärase ateismi kohta XXI sajandi alguse Eestis
3/2019 Postkristliku kultuurimiljöö tekkeloo kontuurjooni Tšehhi ja Eesti näitel (koos Pavel Hošeki ja Ain Riistaniga)
3/2019 Religiooni uurimisest ilmalikus ühiskonnas
Meego Remmel 1/2002 Kõlbelistest ja usulistest otsingutest postmoderniseeruvas Eestis
Ain Riistan 1/2003 Mõistujutt kahest pojast: Mt 21:28-32 erinevad tekstivariandid ja nende mõistmise võimalused
1/2005 Usu keele modelleerimisest
1/2006 Akadeemilise Teoloogia Seltsi kaheksas üldkoosolek
1/2007 Akadeemilise Teoloogia Seltsi üheksas üldkoosolek (koos Aira Võsaga)
1/2009 Jeesus tekstis ja ajaloos. Ajaloolise Jeesuse uuringu problemaatikast Mäejutluse näitel
1/2009 „Võõra” kategooria evangeeliumide hermeneutikas. Veelkord võõras Jeesus
3/2019 Postkristliku kultuurimiljöö tekkeloo kontuurjooni Tšehhi ja Eesti näitel (koos Pavel Hošeki ja Atko Remmeliga)
Priit Rohtmets 1/2007 Eesti Misjoni Seltsi tegevusest okupatsioonieelses Eesti Vabariigis
1/2013 Ecumenical peace organisation “The world alliance for promoting international friendship through the churches” and resistance to totalitarian regimes between two world wars
Peeter Roosimaa 2/2001 Kes on Johannes? Mõtteid neljanda evangeeliumi nimest
1/2006 Evangeeliumi tähendus algkristlaste juures
1/2006 Markuse evangeeliumi kirjanduslikust eripärast
1/2007 Johannes ja tema ristimine
1/2008 Jeesuse tegevuse kronoloogiast
1/2009 Võõrast tuntumaks ja tunnustatuks. Piibliteaduste erinumber. Saatesõna (koos Randar Tasmuthiga)
1/2009 Kristuse Jeesuse või Kolmainu Jumala nime tähendus ristimisvormelis
1/2011 Algkristliku ristimise tähendus lähtudes Johannese ristimisest
1/2012 Kellena tahab Markus Jeesust esitleda?
1/2014 Sünoptiliste evangeeliumide kirjutamise aeg
1/2015 Johannese evangeeliumi kirjutamisaeg
1/2017 Johannese evangeeliumi eeskõne ehk proloog
Siret Rutiku 1/2003 Eesti usukeel – quo vadis?
2/2003 Armastusest ja kirikulaulust ehk lauluraamatu konkordantsist
1/2005 Akadeemilise Teoloogia Seltsi erinumber. Saateks
Antti Räsänen 1/2016 Shifting Borders in Religious Education (koos Olga Schihalejevi, Karin Sporre, Geir Skeie ja Gunnar J. Gunnarssoniga)
Riho Saard 1/2001 Helsingi eesti Püha Pauluse kogudus ja selle pastor August Nigol
1/2001 Riho Altnurme „Eesti evangeeliumi ristiusu kirik ja nõukogude riik 1944-1949“ retsensioon
2/2001 Kirikulugu ajaloolise teoloogia distsipliinina. Venia legendi
1/2006 Vastus teoloogiamagister Jaan Lahele
2/2009 Die Privatbibliotheken in Tallinn und Pärnu im 18. Jahrhundert. Raamatuarvustus
1/2012 Katoliiklik vagadusvool 1970. ja 1980. aastate Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus
1/2012 Käsiraamat kirikuajaloo allikatest. Raamatuarvustus
Matthias Sandberg 1/2019 Foreword (koos Jaan Lahe, Daniel Mielke ja Eike Faberiga)
Ivar-Jaak Salumäe 2/2003 Miks „Kiriku laulu- ja palveraamat“ on selline nagu ta on? Teine mõtisklus
Lars Samuelsson 1/2016 Which Values are Reproduced within the Swedish Educational System? (koos Niclas Lindströmiga)
Kristi Sarapuu 2/2003 Eesti algupäraste õigeusu kirikulaulude stiilist
Vladimir Sazonov 1/2008 Kuningas Šulgi laul: mõned märkused Uus-Sumeri kuninga Šulgi (2093–2046) kuningavõimu ideoloogia kohta
2/2010 Mõningad märkused neetud Akkadi kuninga karistamise legendide kohta
1/2011 Müüt „Illujanka ja Tešub“ ja EZENpurulliyaš pidustused hetiidi religioosse ideoloogia ja kuningavõimu kontekstis. Mesopotaamia ja hatti mõjutused
1/2015 Mesopotaamia kuningate universalistlikud taotlused ja jumalik päritolu Varadünastilisel ja Akkadi perioodil
1/2018 Universalistic Ambitions, Deification and Claims of divine Origin of Mesopotamian Rulers: the Lagaš II Dynasty
Olga Schihalejev 1/2015 Suundumusi nüüdisaegses hingehoius (koos Tõnu Lehtsaare ja Kaido Soomiga)
1/2016 Shifting Borders in Religious Education (koos Karin Sporre, Geir Skeie, Gunnar J. Gunnarssoni ja Antti Räsäneniga)
2/2019 Isetehtud või riiklik ainekava? Probleemid ja lahendused gümnaasiumi usundiõpetuse õppesisu valikutes (koos Silja Härmiga)
Toomas Schvak 1/2011 Õigeusu vaimulikkonna ettevalmistamisest Eesti Vabariigis 1918–1940
2/2013 Pilguheit kiriku minevikku. Raamatuarvustus
1/2017 Eestikeelsete õigeusu vaimulike haridus  ja suhtumine selle vajalikkusesse (koos Liina Eekiga)
Toomas Siitan 2/2003 Akadeemilise Teoloogia Seltsi ja Eesti Hümnoloogia Seltsi ühisnumber. Saateks
2/2003 Koguduselaulu reformist Liivi- ja Eestimeel XIX sajandi algupoolel
Geir Skeie 1/2016 Shifting Borders in Religious Education (koos Olga Schihalejevi, Karin Sporre, Gunnar J. Gunnarssoni ja Antti Räsäneniga)
Kaido Soom 1/2015 Suundumusi nüüdisaegses hingehoius (koos Tõnu Lehtsaare ja Olga Schihalejeviga
2/2018 Eestis elavate eesti ja vene keelt kõnelevate inimeste religioosne võrdlus
3/2019 Eesti ja Soome usulise olukorra võrdlus
Karin Sporre 1/2016 Shifting Borders in Religious Education (koos Olga Schihalejevi, Geir Skeie, Gunnar J. Gunnarssoni ja Antti Räsäneniga)
Robert N. Swanson 1/2013 “Lollardy”, “orthodoxy”, and “resistance” in pre-Reformation England
Elo Süld 2/2009 Koraaniuuringud XX ja XXI sajandil – märkused Koraani tekkeloo kohta lääne ja ida islamiteaduses
1/2012 Ettekujutusi islami paradiisist ja paradiisineitsitest ning nende seos džihaadi ja märterlusega
2/2014 Paulus und Muhammad als Gesandte im Lichte ihrer Berufungsgeschichten mit Bezug auf die biblische sowie islamische Tradition
Mihhail Šarkovskij 1/2002 Vähetuntud fakte Eesti luterlike koguduste ajaloost nõukogude Venemaal. Vene keelest tõlkinud Riho Altnurme
Martin Tamcke 1/2006 Šahhi ja kaliifi varjus: elu kristlasena ida pool Kreeka-Rooma maailma. Saksa keelest tõlkinud Siret Rutiku
Randar Tasmuth 1/2000 Johannes küll, aga kes siiski
1/2001 Akadeemilise Teoloogia Seltsi kolmas üldkoosolek
1/2009 Võõrast tuntumaks ja tunnustatuks. Piibliteaduste erinumber. Saatesõna (koos Peeter Roosimaaga)
1/2009 Luuka eripärast varakristliku inimesekäsitluse kujunemisloos
2/2010 Inimesepildi kujunemise aspekte Paulusel
1/2012 Pauluse inimesepildi lähtekohad ja kontaktpunktid
1/2014 Inimese varjatud mina: unustatud seesmise inimese aspekt Paulusel
1/2014 Grandi ETF8665 religiooniajaloole pühendatud konverents EELK Usuteaduse Instituudis (koos Jaan Lahe, Ergo Naabi ja Urmas Nõmmikuga)
2/2014 Within and Around Early Christian Ideology: Introduction
2/2014 Temple, Body, and the ‘Man Within’
2/2014 Pauline Anthropology: On the Inner Human Being and the Human “I”
1/2018 Paul’s hermeneutical Art in Explaining the New Creation
1/2019 On the Indications to the Transformation of Humans in Paul
Phra Nicholas Thanissaro 1/2016 Buddhist Teen Bowing to Parents: Straddling the Border between Private and Public Religion
Raul Tiganik 1/2010 Religioon ja sotsiaalne kontroll tänapäeva kultuuriruumis (koos Anne Kulliga)
Marko Uibu 1/2015 Elu tõelise olemuse tunnetamine, moodsa aja religioon või umbluu – uue vaimsuse erinevad nimetamis- ja käsitlusviisid Eestis
Pille Valk 1/2002 Religiooniõpetuse mudelid Euroopa koolides
Aimar Ventsel 1/2010 Religioon kui etnilise identiteedi sümbol sahha (jakuudi) muusikas
Veiko Vihuri 2/2001 Porvoo ja Meissen: kaks olulist sammu anglikaani ja luterlike kirikute suhetes
1/2004 Kirikuõpetuslikke vaateid Eesti teoloogias: Harald Põllu vabakiriku kava
Alice Vijard 2/2019 Heebrea Ülemlaulu ja araabia an-Nābiġa qasida kontsentriline idee. Roland Meynet’ retoorilise meetodi põhjal
Hedi Vilumaa 1/2017 Ristitud laste armulaua admissiooni küsimus kirikuajaloolises perspektiivis
Aira Võsa 1/2001 Selleks, et jõuda Jumalani, tuleb vaadata endasse: Meister Eckharti õpetus hinge ja Jumala taasühinemisest
1/2002 Akadeemilise Teoloogia Seltsi neljas üldkoosolek
1/2007 Akadeemilise Teoloogia Seltsi üheksas üldkoosolek (koos Ain Riistaniga)
2/2009 Julie Hausmann – lauluteksti „Oh võta mind, mu Jumal” (KLPL 344) autor
1/2012 Akadeemilise Teoloogia Seltsi üldkoosolek
Tiina Vähi 1/2006 Libahundikujutelamde teoloogilis-demonoloogilised tõlgendused
Dmitriy Weber 1/2019 Scholarship and ideological Compliance – The Case of Robert Wipper (koos Dimitri Bratkiniga)
Christoph Wrembek 1/2003 Gerhard Kroll, „Jeesuse jälgedel.“ Raamatuarvustus. Saksa keelest tõlkinud Kersti Rist